தோப்புக்கரணம்(Super Brain Yoga) கொடுக்கும் பலன்கள்

தோப்புக்கரணம்(Super Brain Yoga) கொடுக்கும் பலன்கள் 

தோப்புக்கரணம் உடற்பயிற்சிகளுக்கு தாய் என சொல்லலாம். தினமும் 10 நிமிடம் தோப்புகரணம் செய்துவந்தால் பல பலன்கள் உடலுக்கு கிடைக்கும்